v platnosti od 07. apríla 2024

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predmetom tohto dokumentu je ochrana osobných údajov, ktoré nám poskytujete, a ktoré spracúvame v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2018/679 z 24. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “Nariadenie”), so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, so Zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami (ďalej len “Zákon”).

Prevádzkovateľom, ktorý je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov, je spoločnosť bugino, s.r.o., IČO: 50 996 142, so sídlom: Mýtna 33, 917 02 Trnava, SR, e-mail: info@bugino.com, zastúpená: Ingrid Fiaková (konateľ), (ďalej len ‘bugino’, ‘prevádzkovateľ’, ‘my’ alebo ‘naša’). Údaje, ktoré nám poskytujete, spracúvame v priestoroch nášho sídla na vyššie uvedenej adrese (ďalej len ‘sídlo’) a/alebo na webovej stránke www.bugino.com (ďalej len ‘webová stránka’ alebo ‘web’). Sme držiteľom práv a doménového mena www.bugino.com a všetkých prislúchajúcich subdomén.

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame príslušné ustanovenia Nariadenia, Zákona a iných relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem. Iným subjektom sprístupníme osobné údaje len v prípadoch, kedy to umožňuje zákon. Vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme chránili osobné údaje, ktoré spracúvame. Databázy obsahujúce osobné údaje chránime pred ich poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.

AKÉ SÚBORY COOKIES POUŽÍVAME?

Používame len také cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na prevádzku našej webovej stránky. Nevyhnutné súbory cookie nám pomáhajú zabezpečiť použiteľnosť webovej stránky tým, že umožňujú jej základné funkcie, ako je navigácia na stránke a prístup do zabezpečených oblastí stránky. Bez týchto súborov cookie nemôže naša webová stránka správne fungovať.

Údaje zo súborov cookies, ktoré využívame ako nevyhnutne potrebné, spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2018/679 z 24. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Tieto údaje sú spracúvané v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov.

Používaním našej webovej stránky potvrdzujete, že ste boli oboznámení s našimi podmienkami ochrany osobných údajov, a že tieto podmienky v celom rozsahu prijímate. Sme oprávnení tento dokument kedykoľvek meniť alebo upravovať, aktuálna verzia je v platnosti od 07. apríla 2024.