v platnosti od 07. apríla 2024

Tento dokument upravuje podmienky používania týchto webových stránok umiestnených na doméne www.bugino.com medzi spoločnosťou bugino, s.r.o., so sídlom: Mýtna 2132/33917 02 Trnava, SR, IČO: 50 996 142, zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka: 40850/T, zastúpená: Ingrid Fialková (konateľ), e-mail: info@bugino.com (ďalej len „prevádzkovateľ“, “bugino”, “my”, “naše”, “náš web” a pod.) a návštevníkmi (ďalej ako “vy”, „vaše”, “používateľ”, “dotknutá osoba” a pod.). 

Prevádzkovateľ je držiteľom doménového mena a majiteľom práv súvisiacich s týmto webom. Všetok publikovaný obsah na našom webe (ako napr. texty, logá, ochranné známky, fotografie, obrázky, zvukové nahrávky alebo videá) je chránený autorským právom a je naším majetkom alebo ho používame na základe licencie, na ktorú máme vyhradené práva. Akékoľvek používanie častí alebo celku, rozmnožovanie, šírenie obsahu použitého na našom webe (ako napr. texty, logá, ochranné známky, fotografie, obrázky, zvukové nahrávky alebo videá) je bez predchádzajúceho písomného povolenia zakázané. 

Používateľmi sa rozumejú v zmysle týchto Podmienok používania najmä, ale nie len podnikateľské subjekty, iné ako podnikateľské subjekty a/alebo akýkoľvek subjekt starší ako 18 (osemnásť) rokov, ktorý navštívi a/alebo používa túto webovú stránku a má prístup na internet. Naša webová stránka je verejné internetové médium dostupné pre každého používateľa. 

Prezentácia služieb na našej webovej stránke nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný online katalóg. Prístup na našu webovú stránku je bezplatný. Znášate všetky náklady, ktoré vám vzniknú v súvislosti s prístupom na náš web. Obsah našich webových stránok nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä z dôvodu technickej chyby, prípadne ak sa rozhodneme zneprístupniť obsah webu alebo niektorú jeho časť. 

Myšlienky a názory vyjadrené na tomto webe (vrátane článkov uverejnených v našom blogu) slúžia výhradne na informačné účely a nie sú pre nás nijako záväzné.

Je výslovne zakázané prepájať náš web s iným webom alebo vyberať akúkoľvek jeho časť bez nášho súhlasu; používať naše webové stránky na nelegálne účely alebo na šírenie škodlivého kódu; meniť a/alebo upravovať jeho obsah. Umožňujeme preberanie materiálov len na osobné, nekomerčné účely a v súlade s týmito podmienkami používania.

Nenesieme zodpovednosť za škodu (priamu alebo nepriamu), stratu, náklady a výdavky akéhokoľvek druhu, ktoré by vám mohli vzniknúť v súvislosti s prístupom a/alebo s používaním nášho webu a/alebo so zverejnením neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych údajov, ktoré tvoria obsah nášho webu, a ktoré boli vytvorené nami alebo spôsobené technickým vybavením, ľudskou chybou alebo softvérovou aplikáciou spojenou s naším webom. Neručíme za kompatibilitu našej webovej stránky s vaším počítačovým systémom alebo softvérom. Neručíme ani za to, že táto webová stránka nie je infikovaná škodlivým kódom, alebo že server, ktorý ju sprístupňuje, je bez škodlivého kódu alebo bez iných škodlivých komponentov. 

Používame hypertextové odkazy (tzv. linky) na iné webové stránky tretích strán. Kliknutím na uvedené odkazy môžete byť presmerovaní na takéto webové stránky (napr. webové stránky sociálnych sietí alebo webové stránky našich partnerov). Nemáme žiadny vplyv na štýl a obsah prepojených webových stránok tretích strán a zároveň sa dištancujeme od akéhokoľvek obsahu na všetkých takýchto webových stránkach a od preberania takéhoto obsahu ako svoje vlastné. Tieto podmienky používania sa nevzťahujú na webové stránky tretích strán. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o podmienkach používania webových stránok tretích strán, navštívte príslušnú webovú stránku tretej strany. 

Ak by vám po prečítaní tohto dokumentu bolo niečo nejasné alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Podmienok používania, kontaktujte nás a my vám radi odpovieme. Sme oprávnení tieto Podmienky používania kedykoľvek meniť alebo upravovať.