v platnosti od 07. apríla 2024

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predmetom tohto dokumentu je ochrana osobných údajov, ktoré nám poskytujete, a ktoré spracúvame v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2018/679 z 24. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “Nariadenie”), so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, so Zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami (ďalej len “Zákon”).

Prevádzkovateľom, ktorý je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov, je spoločnosť bugino, s.r.o., IČO: 50 996 142, so sídlom: Mýtna 33, 917 02 Trnava, SR, e-mail: info@bugino.com, zastúpená: Ingrid Fiaková (konateľ), (ďalej len ‚bugino‘, ‘prevádzkovateľ’, ‘my’ alebo ‘naša’). Údaje, ktoré nám poskytujete, spracúvame v priestoroch nášho sídla na vyššie uvedenej adrese (ďalej len ‘sídlo’) a/alebo na webovej stránke www.bugino.com (ďalej len ‘webová stránka’ alebo ‚web‘). Sme držiteľom práv a doménového mena www.bugino.com a všetkých prislúchajúcich subdomén.

Ak nás kontaktujete prostredníctvom údajov zverejnených na našej webovej stránke (e-mail alebo telefón), máte povinnosť uvádzať vaše údaje správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu nás informovať o ich zmene. Urobiť tak môžete vyplnením formulára prípadne jeho zaslaním e-mailom na info@bugino.com. Osobné údaje, ktoré nie sú relevantné, sú neúplné alebo ktoré ste nám zaslali omylom, ďalej nespracúvame.

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame príslušné ustanovenia Nariadenia, Zákona a iných relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem. Iným subjektom sprístupníme osobné údaje len v prípadoch, kedy to umožňuje zákon. Vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme chránili osobné údaje, ktoré spracúvame. Databázy obsahujúce osobné údaje chránime pred ich poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.

základné pojmy

Osobným údajom sa na účely tohto dokumentu rozumejú akékoľvek údaje, ktoré nám poskytnete, ktoré o vás získame, a na základe ktorých vás dokážeme priamo alebo nepriamo identifikovať.

Spracúvaním osobných údajov je akákoľvek spracovateľská operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, preskupovanie, obmedzenie alebo vymazanie.

Prenosom osobných údajov sa rozumie komunikácia, zverejňovanie alebo iné sprístupňovanie údajov (úmyselne, neúmyselne a/alebo z nedbanlivosti) odosielateľom, na ktorého sa vzťahuje Nariadenie, a to takým spôsobom, aby príjemca osobných údajov mal k prenášaným údajom prístup.

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.Prevádzkovateľom sa rozumie každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Klientom je fyzická osoba, právnická osoba alebo iný subjekt, ktorý je s nami v zmluvnom vzťahu na základe zmluvy uzatvorenej podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení, a ktorý vykonáva svoju činnosť za účelom výkonu povolania alebo podnikateľskej činnosti.

Treťou krajinou sa rozumie krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHS/angl. EEA).

Medzinárodnou organizáciou sa rozumie organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody.
Treťou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo iná fyzická osoba , ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.

Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.

ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť poskytuje služby v služby oblasti ochrany dát a súkromia, informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Tieto služby sú určené prevažne pre živnostníkov, malé a stredné podniky a startupy. Služby poskytujeme klientom na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. Našimi klientmi sú prevažne fyzické a/alebo právnické osoby, ktoré konajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti, inej obchodnej činnosti, prípadne výkonu svojho povolania.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. V zmysle vyššie uvedeného nám poskytujete vaše údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailovú adresu a text správy za účelom kontaktovania prostredníctvom KONTAKTNÉHO FORMULÁRA, tlačidla „DOHODNÚŤ TERMÍN“ alebo zaslaním E-MAILU na našu e-mailovú adresu. Vami poskytnuté osobné údaje spracúvame podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Osobné údaje budú poskytnuté nasledujúcim príjemcom: spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk.

Lehota uchovávania osobných údajov je ohraničená dobou 30 dní odo dňa, kedy ste nás kontaktovali. V prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní služieb, budú po uplynutí tejto lehoty vaše údaje vymazané.

2. V prípade, že si dohodneme termín, budeme spracúvať obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti, ktorú zastupujete; meno, priezvisko a titul osoby, ktorá je oprávnená konať v mene tejto spoločnosti a kontaktné údaje danej osoby za účelom úvodnej konzultácie – auditu na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Osobné údaje budú poskytnuté nasledujúcim príjemcom: spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk.

Lehota uchovávania osobných údajov je ohraničená dobou 30 dní odo dňa, kedy sa uskutočnila daná konzultácia. V prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní služieb, budú po uplynutí tejto lehoty vaše údaje vymazané.

3. V prípade vytvorenia objednávky a cenovej ponuky nám poskytujete údaje v rozsahu obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti, ktorú zastupujete; meno, priezvisko a titul osoby, ktorá je oprávnená konať v mene tejto spoločnosti; kontaktné údaje danej osoby. Právny základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Osobné údaje budú poskytnuté nasledujúcim príjemcom: externý účtovník, osoby vykonávajúce audit, advokát, spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk.

Lehota uchovávania osobných údajov je ohraničená dobou 30 dní od vypracovania objednávky alebo cenovej ponuky, resp. odo dňa jej doručenia na vašu e-mailovú adresu. V prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní služieb, budú po uplynutí tejto lehoty vaše údaje vymazané.

4. V prípade kúpy služieb za účelom uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb budeme spracúvať obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti, ktorú zastupujete; údaje potrebné k platbe (napr. číslo bankového účtu alebo IBAN, SWIFT), meno, priezvisko a titul osoby, ktorá je oprávnená konať v mene tejto spoločnosti, kontaktné údaje danej osoby (napr. e-mailová adresa a/alebo tel. číslo) a všetkých spolupracovníkov, ktorí sú zapojení do spolupráce na projekte, ktorý je predmetom zmluvy. Ste povinní poskytnúť nám tieto osobné údaje v potrebnom rozsahu, v prípade ich neposkytnutia nie je možné s vami uzatvoriť zmluvu. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Osobné údaje budú poskytnuté nasledujúcim príjemcom: externý účtovník, osoby vykonávajúce audit, advokát, spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk.

Lehota uchovávania osobných údajov je ohraničená dobou 10 rokov od zániku záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, prípadne uplatnením si zákonných alebo zmluvných práv.

5. Účelom spracúvania osobných údajov je okrem iného tiež plnenie našich zákonných povinností, akými sú napr. účtovníctvo alebo obchodná agenda, ktoré nám vyplývajú zo zákona, vrátane poskytovania takýchto údajov tretím stranám (napr. finančná správa, sociálna poisťovňa a.i.). Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. V takomto prípade budeme spracúvať údaje ako obchodné meno, sídlo a IČO spoločnosti, s ktorou sme uzatvorili zmluvu; údaje potrebné k platbe (napr. číslo bankového účtu alebo IBAN, SWIFT, meno a priezvisko majiteľa účtu); meno, priezvisko a kontaktné údaje osoby oprávnenej konať v mene danej spoločnosti a/alebo osoba zodpovedná za vystavenie daného účtovného dokladu.

Príjemcami osobných údajov sú: externý účtovník, daňový úrad, finančná správa, iné orgány verejnej moci, advokát, osoby vykonávajúce audit, spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk.

Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov od zániku vašich záväzkov zo zmluvného vzťahu s nami, prípadne uplatnením si zákonných alebo zmluvných práv.

6. Za účelom komfortného využívania nami poskytovaných služieb a vyššej bezpečnosti prístupu k dokumentom, ktoré pre vás vypracúvame, máte možnosť prihlásenia a správy klientskeho účtu. Pri každom prístupe na našu webovú stránku sa zašlú informácie prostredníctvom internetového prehliadača vášho koncového zariadenia na server nášho webu. Tieto informácie obsahujú najmä dátum a čas, názov vyvolanej stránky, IP adresa vášho zariadenia, informácie o verzii aktuálneho použitého prehliadača, meno vášho poskytovateľa prístupu, URL adresa zdroja, z ktorého ste sa dostali na náš web a množstvo prenášaných údajov. Tieto údaje spracúvame podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia alebo v niektorých prípadoch v zmysle čl. 6 ods. písm. f) Nariadenia.

Osobné údaje budú poskytnuté nasledujúcim príjemcom: spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk.

Tieto osobné údaje budú dočasne uložené v tzv. prihlasovacích súboroch a po dosiahnutí vyššie uvedeného účelu sa automaticky vymažú.

7. Na účely preukazovania, uplatňovania a obhajovania právnych nárokov je naším oprávneným záujmom spracúvať údaje podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Príjemcami osobných údajov sú: externý účtovník, daňový úrad, finančná správa, iné orgány verejnej moci, advokát, osoby vykonávajúce audit, spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk.

Lehota uchovávania osobných údajov plynie do premlčania nároku, prípadne uplatnenia si zákonných alebo zmluvných práv.

8. Na účely plnenia povinností, ktoré nám vyplývajú z Nariadenia alebo zo Zákona si vedieme agendu práv dotknutých osôb. Tieto údaje spracúvame podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Príjemcami osobných údajov sú: externý účtovník, daňový úrad, finančná správa, iné orgány verejnej moci, advokát, osoby vykonávajúce audit, spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk.

Lehota uchovávania osobných údajov je do premlčania právneho alebo iného nároku, prípadne uplatnením si zákonných alebo zmluvných práv.

V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami častí osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady pri plnení svojich zákonných povinností alebo štátne a iné orgány, ktoré vykonávajú dohľad, resp. riešia spory, alebo vydávajú rozhodnutia.

9. Na účely propagácie používame profily na sociálnych sieťach. Pre bližšie informácie o spracúvaní týchto údajov kliknite SEM.

VAŠE PRÁVA

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, môžete od nás požadovať:

  • prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú a ich kópiu;
  • opravu nesprávnych údajov;
  • doplnenie neúplných osobných údajov;
  • vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie);
  • obmedzenie spracúvania osobných údajov.


Na uplatnenie vašej žiadosti môžete využiť elektronický formulár alebo nám môžete zaslať vašu žiadosť e-mailom na info@bugino.com .

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s Nariadením alebo so Zákonom, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk alebo ktorémukoľvek inému dozornému orgánu v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, v mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii, vrátane následných prenosov osobných údajov z predmetnej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie alebo od predmetnej medzinárodnej organizácie do inej tretej krajiny, neuskutočňujeme.

AKÉ SÚBORY COOKIES POUŽÍVAME?

Používame len také cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na prevádzku našej webovej stránky. Nevyhnutné súbory cookie nám pomáhajú zabezpečiť použiteľnosť webovej stránky tým, že umožňujú jej základné funkcie, ako je navigácia na stránke a prístup do zabezpečených oblastí stránky. Bez týchto súborov cookie nemôže naša webová stránka správne fungovať.

Údaje zo súborov cookies, ktoré využívame ako nevyhnutne potrebné, spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2018/679 z 24. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Tieto údaje sú spracúvané v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Používaním našej webovej stránky potvrdzujete, že ste boli oboznámení s našimi podmienkami ochrany osobných údajov, a že tieto podmienky v celom rozsahu prijímate. Sme oprávnení tento dokument kedykoľvek meniť alebo upravovať, aktuálna verzia je v platnosti od 07. apríla 2024.