OSOBY, KTORÉ NIE SÚ SPOTREBITEĽMI

V súlade s platnými právnymi ustanoveniami sa reklamácie riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Uplatnenie nárokov z vady tovaru sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.