pre webovú stránku elektronického obchodu umiestneného na doméne www.bugino.com prevádzkovanej spoločnosťou bugino, s.r.o. so sídlom: Cintorínska 410, 919 21 Zeleneč pri Trnave, SR, IČO: 50 996 142, DIČ: 21 20 600 768, IČ DPH: nie je platca DPH, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka: 40850/T v mene ktorej koná Ingrid Fialková, e-mail: info@bugino.com, IBAN: SK27 1100 0000 0029 4505 2423, BIC(SWIFT): TATRSKBX

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vznikajúce v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku (ďalej iba „kúpna zmluva”) uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu umiestneného na doméne www.bugino.com (ďalej len „elektronický obchod“) prevádzkovaného predávajúcim, predmetom ktorého je predaj a kúpa digitálnych produktov (ďalej len „produkty“).

2. Predávajúci zverejňuje zoznam produktov, ktoré ponúka na predaj kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu produkty objednávať prostredníctvom webstránky internetového obchodu umiestnenej na doméne www.bugino.com. Zoznam produktovnepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný online katalóg. Prístup na webovú stránku je bezplatný. Kupujúci znáša všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prístupom na web. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú výlučne na nákup v internetovom obchode predávajúceho.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu predávajúceho, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od obchodných podmienok, osobitné ustanovenia kúpnej zmluvy majú vždy prednosť pred obchodnými podmienkami. Kupujúci prostredníctvom tzv. zaškrtávacieho políčka v procese uzatvárania kúpnej zmluvy cez elektronický obchod a odoslaním objednávky „KÚPIŤ TERAZ“ potvrdzuje, že v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí, a je si vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a predávajúcim.  

4. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s kupujúcim, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto obchodných podmienok konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú tieto predpisy:

  • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
  • zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

VYMEDZENIE POJMOV

1. Digitálne produkty sú produkty v elektronickej podobe. Predávajúci predáva vlastnú príručku, ktorú je možné zakúpiť v celom rozsahu a/alebo len jednotlivé časti.

2. Kupujúci je osobou, ktorá nie je spotrebiteľ. Kupujúci je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Ak kupujúci uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá všeobecných obchodných podmienok pre podnikateľov. Právne vzťahy prevádzkovateľa s kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ani zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákon č. 513/1991  Zb. Obchodného zákonníka, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

3. Trvanlivým nosičom sa na účely tohto zákona rozumie prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.

4. Vyššia moc je skutočnosť spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti.

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY 

1. Objednávka sa uskutočňuje prostredníctvom vyplneného a odoslaného formulára nachádzajúceho sa na webovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a považuje sa za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „KÚPIŤ TERAZ“. Kupujúci je oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. 

Objednávka kupujúceho musí obsahovať nasledovné údaje: 

  • obchodný názov,
  • kontaktnú osobu, 
  • e-mail, 
  • sídlo,
  • IČO.

2. E-mailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič.  

3. Pri produktoch, je dôležité aby si kupujúci skontroloval správnosť e-mailovej adresy pre doručenie elektronického obsahu, za nesprávnu uvedenú e-mailovú adresu predávajúci nezodpovedá. Po odoslaní objednávky a zaplatením kúpnej ceny nie je možné objednávku stornovať.

4. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú  zaplatením objednávky. Po zaplatení objednávky bude kupujúcemu produkt dodaný podľa podmienok uvedených v časti PODMIENKY DODANIA PRODUKTU. 

PRÁVA A POVINNOSTI

1. Práva a povinnosti predávajúceho

1.1. Povinnosti predávajúceho:

–  poskytnúť všetky informácie v zmysle platných právnych predpisov,

–  dodať na základe potvrdenej objednávky predávajúcim kupujúcemu produkt.

1.2. Práva predávajúceho:

–  riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny za dodaný produkt od kupujúceho,

–  zaplatenie zmluvnej pokuty v prípade, ak kupujúci poruší autorské práva predávajúceho.

2. Práva a povinnosti kupujúceho

2.1 Povinnosti kupujúceho:

– zaplatiť kupujúcemu kúpnu cenu produktu dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa platného cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy v dohodnutej lehote. 

2.2. Práva kupujúceho:

– dodanie produktu v kvalite, termíne a spôsobom uvedeným v záväznom akceptovaní objednávky.

INFORMÁCIE O TOVARE, CENE A PLATOBNÉ PODMIENKY

INFORMÁCIE O TOVARE, CENE A PLATOBNÉ PODMIENKY  

1. Elektronický obchod slúži na kúpu produktov. Predávajúci predáva v elektronickej forme príručku „Ikeový návod k informačnej bezpečnosti“ buď v celosti, alebo po jednotlivých častiach. Produkty je možné zakúpiť výlučne iba v elektronickej podobe. Množstvo, kúpna cena a ostatné údaje sú uvedené na webovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kúpna cena záleží od vybraného druhu produktu. Cena produktu je uvedená pri popise a špecifikácii produktu v náhľade jednotlivého produktu. O výške poplatkov je kupujúci informovaný pri jednotlivých krokoch v závislosti od výberu v jednotlivých krokoch uskutočňovania objednávky. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke predávajúceho sú konečné. Predávajúci nie je platcom DPH.

2. Všetky prípadné akciové ceny produktov uverejnených v internetovom obchode platia iba do uvedeného času, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3. Kúpnu cenu za produkt (ďalej len „celková cena“), je kupujúci povinný uhradiť platobnou kartou alebo pomocou služieb Paypal, Apple Pay a Google Pay. 

4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za produkt dohodnutý v kúpnej zmluve. 

5. Predávajúci vystaví ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Faktúra (daňový doklad) je zasielaná výhradne elektronicky, v zmysle platnej legislatívy, a to spolu s produktom. Ak kupujúci požiada o zaslanie faktúry aj v papierovej podobe, bude mu zaslaná dodatočne poštou.

6. Produkt je vypracovaný predávajúcim a má všeobecný charakter. Produkt nenahrádza komplexné poradenstvo poskytované predávajúcim. 

7. Predávajúci nezodpovedá za žiadnu škodu kupujúcemu v súvislosti s použitím produktu. Kupujúci používa produkt na vlastné nebezpečenstvo a je si vedomý, že produkt má informatívny charakter. 

PODMIENKY DODANIA PRODUKTU

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu produkt v elektronickej forme vo formáte „PDF“ najneskôr nasledujúci pracovný deň alebo do 24 hodín odo dňa zaplatenia kúpnej ceny.  Produkt sa považuje za dodaný okamihom odoslania elektronickou poštou.

2. Na dodanie zakúpeného produktu musí kupujúci vlastniť funkčnú e-mailovú adresu. Predávajúci nezodpovedá za nedodanie produktu alebo omeškanie dodania z dôvodu uvedenia nesprávnej e-mailovej adresy alebo nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho. Ak o to kupujúci požiada, predávajúci mu zakúpený produkt opakovane zašle na rovnakú alebo inú e-mailovú adresu.

3. Predávajúci spolu s produktom doručí kupujúcemu faktúru v elektronickej forme. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Kupujúci berie na vedomie, že nakoľko nie je spotrebiteľ, nemá právo na odstúpenie od zmluvy. 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

1. Reklamačný poriadok sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2. Uplatnenie nárokov z vady tovaru kupujúcim sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Predávajúci bude ako prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. Predávajúci spracúva osobné údaje v zmysle platných právnych predpisov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Informácie o tom, ako predávajúci spracúva osobné údaje, nájdete v tomto odkaze

2. Predávajúci prehlasuje, že prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov.

AUTORSKÉ PRÁVO

1. Produkt v akejkoľvek podobe je autorským dielom predávajúceho na základe zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov.

2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu, za podmienky zaplatenia kúpnej ceny, nevýhradné právo používať obsah produktov výlučne pre osobnú potrebu kupujúceho a na nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie obsahu produktov ako celku alebo jednotlivých častí, najmä ďalšie šírenie produktu, si vyžaduje v súlade s Autorským zákonom predchádzajúci súhlas Predávajúceho s takýmto použitím. Súhlas sa poskytuje na územie Slovenskej republiky na dobu trvania Autorskoprávnej ochrany. 


3. Kupujúci je oprávnený sprístupnený obsah meniť, prispôsobovať alebo rozširovať v zmysle osobných požiadaviek. Kupujúci nie je oprávnený zverejňovať, sprístupňovať alebo šíriť sprístupnený obsah tretej osobe, tretím osobám, a to odplatne aj bezodplatne.

4. Akékoľvek iné použitie produktu bez súhlasu predávajúceho môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú predávajúcemu v zmysle Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv predávajúceho vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

5. Predávajúci má právo si nárokovať na zmluvnú pokutu vo výške 1.000 € (slovom: tisíc Eur) v prípade porušenia tohto článku. Zmluvná pokuta je splatná do 14 dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody vyplývajúce z autorského práva alebo iných právnych predpisov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu (priamu alebo nepriamu), stratu, náklady a výdavky akéhokoľvek druhu, ktoré by mohli vzniknúť kupujúcemu v súvislosti s prístupom a/alebo s používaním elektronického obchodu a/alebo so zverejnením neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych údajov, ktoré tvoria jeho obsah a ktoré boli vytvorené predávajúcim alebo spôsobené technickým vybavením, ľudskou chybou alebo softvérovou aplikáciou. Predávajúci neručí za kompatibilitu elektronického obchodu s počítačovým systémom alebo softvérom kupujúceho. Neručí ani za to, že elektronický obchod nie je infikovaný škodlivým kódom, alebo že server, ktorý ho sprístupňuje, je bez škodlivého kódu alebo bez iných škodlivých komponentov. 

2. Predávajúci používa hypertextové odkazy (tzv. linky) na webové stránky tretích strán. Kliknutím na uvedené odkazy môže byť kupujúci presmerovaný na takéto webové stránky (napr. webové stránky sociálnych sietí alebo webové stránky partnerov). Predávajúci nemá žiadny vplyv na štýl a obsah prepojených webových stránok tretích strán, a zároveň sa dištancuje od akéhokoľvek obsahu na všetkých takýchto webových stránkach a od preberania takéhoto obsahu. Tieto podmienky používania sa nevzťahujú na webové stránky tretích strán. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o podmienkach používania webových stránok tretích strán, navštívte príslušnú webovú stránku tretej strany. 

3. Je výslovne zakázané prepájať elektronický obchod predávajúceho s iným webom alebo vyberať akúkoľvek jeho časť bez predošlého súhlasu, používať elektronický obchod na nelegálne účely alebo na šírenie škodlivého kódu, meniť a/alebo upravovať jeho obsah. Ďalej sa zakazuje zverejňovať akýkoľvek nevhodný obsah, ktorý obsahuje nenávistné prejavy, hrubosť, násilie, obťažovanie, je urážlivý, obsahuje nahotu, sexuálnu tematiku alebo odkazy na pornografické webové stránky, je protizákonný, obsahuje znásilnenie, zoofíliu, incest či nekrofíliu, sexuálne zneužívanie detí. Je zakázané zverejňovať heslá, osobné a dôverné informácie, či už kupujúceho alebo tretích osôb, informácie podliehajúce autorským právam alebo obchodnému tajomstvu. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadný únik takýchto infomácií ani za možnú majetkovú či nemajetkovú ujmu.

4. Ak predávajúci zistí, že obsah porušuje vyššie uvedené ustanovenia, môže ho bez upozornenia odstrániť a obmedziť alebo zakázať prístup kupujúcemu k elektronickému obchodu. Obzvlášť závažné porušenia budú nahlásené orgánom činným v trestnom konaní. Ak objavíte obsah, o ktorom sa domnievate, že porušuje vyššie uvedené ustanovenia, nahláste túto skutočnosť e-mailom na: info@bugino.com

5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovom obchode predávajúceho.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočnená vo forme e-mailových správ resp. listinných zásielok.

7. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do doby plnenia povinností oboch zmluvných strán z nej vyplývajúcich a týchto všeobecných obchodných podmienok.  

8. Všetky záväzkové právne vzťahy, ktoré vznikli na základe zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim v nadväznosti na tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia správnym poriadkom SR.

9. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia najmä zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ako aj iné súvisiace právne predpisy.

10. Tieto obchodné podmienky sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov.

11. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 07.04.2024.